Recents in Beach

માર્ચ, 2023 માંથી પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છેબધું બતાવો
ઈ-મેઈલ એટલે શું? એનું કાર્ય જણાવો|E-mail nu kary
 ફેક્સ એટલે શું? એનું કાર્ય|Fax Aetle su?
ટેલેક્ષ એટલે શું? એનું કાર્ય જણાવો તથા એના ફાયદા|Telex Mashin nu kary
બજાર અહેવાલનું માળખું|Market Report Structure
બજારમાં ભાવ-વલણના કારણો|Causes of price movements in the market