Recents in Beach

શ્રી સત્યનારાયણ પૂજા કેવીરીતે કરવી જાણો અંહી|How to do Shree Satyanarayana Puja in Gujarati

સત્યનારાયણ પૂજા


સત્યનારાયણ પૂજા અને ભગવાન વિષ્ણુ સંબંધિત અન્ય પ્રસંગો દરમિયાન પુરાણિક મંત્રોના જાપ સાથે તમામ સોળ વિધિઓ સાથે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવામાં આવે છે. તમામ 16 ધાર્મિક વિધિઓ સાથે દેવી-દેવતાઓની પૂજા કરવી એ ષોડશોપચાર પૂજા (षोडशोपचार पूजा) તરીકે ઓળખાય છે.

 भगवान् सत्यनारायणः श्री हरिविष्णुस्य अनेकरूपेषु अन्यतमः अस्तिसत्यनारायणस्य पूजनेन उपवासेन धनं सफलतां समृद्धिं लभतेसत्यनारायणः पूर्णिमादिने प्रातः सायं कदापि पूजयितुं शक्यतेप्रायः पूर्णिमा तिथिः प्रातःकाले समाप्तः भवतिएतादृशे सति सायंकाले पूजां श्रेष्ठं मन्यते

 

ભગવાન સત્યનારાયણ શ્રી હરિ વિષ્ણુના અનેક સ્વરૂપોમાંથી એક છે. ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા અને ઉપવાસ કરવાથી ધન, યશ અને સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે અને સાંજે કોઈપણ સમયે સત્યનારાયણની પૂજા કરી શકાય છે. ઘણી વખત પૂર્ણિમા તિથિ સવારે પૂરી થાય છે. આવી સ્થિતિમાં સાંજના સમયે પૂજા કરવી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.


શ્રી સત્યનારાયણ પૂજાવિધિ

1. ધ્યાન (ध्यानम्)

ભગવાન સત્યનારાયણના ધ્યાનથી પૂજાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. સત્યનારાયણની મૂર્તિ કે મૂર્તિની સામે ધ્યાન કરવું જોઈએ. ભગવાન સત્યનારાયણનું ધ્યાન કરતી વખતે નીચેના મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

 

ध्यायेत् सत्यं गुणतिताम् गुणत्रयसमन्विताम्

लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभारणं हरिं

नीलवर्ण पीतावस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितम्

गोविन्दम गोकुलानन्दं ब्रह्मद्यैरपि पूजिताम्

 

2. આવાહન (आवाहनं)

ભગવાન સત્યનારાયણના ધ્યાન પછી, આવાહન મુદ્રા (આવાહન મુદ્રા બંને હથેળીઓને જોડીને અને બંને અંગૂઠાને અંદરની તરફ વાળવાથી બને છે) બતાવીને, મૂર્તિની સામે નીચેના મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ.

 

दामोदरस्य समागच्छा लक्ष्म्या जगत्पेटे

इमाम माया कृतं पूजं गृहणा सुरसत्तम्

 

श्री सत्यनारायण अवहायामी श्री लक्ष्मी सहित

 

3. આસન (આસન)

ભગવાન સત્યનારાયણનું આહ્વાન કર્યા પછી, અંજલિમાં પાંચ ફૂલ લો (બંને હાથની હથેળી જોડીને) અને મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને અર્પણ કરવા મૂર્તિની સામે છોડી દો.

 

नानारत्न समकर्ण कार्थस्वरविभूषितम्

आसनं देवदेवेश ! प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः आसनं सपरणायामि

 

4. પદ્યમ

આસન કર્યા પછી મંત્રનો જાપ કરતી વખતે પગ ધોવા માટે શ્રી સત્યનારાયણને જળ ચઢાવો.

 

नारायणः नमस्तेस्तु नरकर्णावतारकः

पद्यं गृहण देवेश ! मामा सौख्यं विवर्धाय

 

श्री सत्यनारायणाय नमः पदयोः पद्यं समर्पयामि

 

5. અર્ઘ્યમ (अर्घ्यम्)

પાદ્ય અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને મસ્તક અભિષેક માટે જળ ચઢાવો.

 

व्याक्तव्यक्तस्वरूपाय हृषिकापतये नमः

माया निवेदितो भक्त्य अर्घ्योयं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि

 

6. આચમનિયમ (आचमनीयम्)

અર્ઘ્ય અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે આચમન માટે શ્રી સત્યનારાયણને જળ ચઢાવો.

मण्डकीन्यस्तु यादवरी सर्वपापा हरं शुभं

ताडिदं कल्पितम देवा सम्यगचम्यताम् विभो

 

श्री सत्यनारायणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि

 

7. પંચામૃત સ્નાન (पञ्चामृत स्नानम्)

આચમનીય અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને પંચામૃત (દૂધ, દહીં, મધ, ઘી અને ખાંડનું મિશ્રણ) સાથે સ્નાન કરાવો.

 

स्नानं पञ्चमृतैर्देव गृहण सुरसत्तम

अनाथनाथ सर्वज्ञ गिरवाण प्राणाताप्रिया

 

श्री सत्यनारायणाय नमः पंचमृत स्नान समर्पयामि

 

8. શુદ્ધોદક સ્નાનમ્ (शुद्धोदक स्नानम्)

પંચામૃત સ્નાન પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવો.

 

नानतीर्थसमनिताम् सर्वपापा हरं शुभं

तदिदं कल्पिताम देवा स्नानर्थं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि

 

9. વસ્ત્ર (वस्त्रं)

શુદ્ધોદક સ્નાન પછી, હવે મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને નવા વસ્ત્રો અર્પણ કરો.

 

शीतलावतोष्ण सम्त्रणं लज्जायः रक्षां परम

देहलंकरणं वस्त्र प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्र युग्मं समर्पयामि

 

10. યજ્ઞોપવિત (यज्ञोपवीतं)

વસ્ત્ર અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને પવિત્ર દોરો અર્પણ કરો.

 

ब्रह्मविष्णुमहशेन निर्मितं सूत्रमुत्तमम्

गृहाण भगवान विष्णु सर्वेष्ट फलदो भव

 

श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि

 

11. ચંદન (चन्दन)

યજ્ઞોપવીત અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને ચંદનની પેસ્ટ અથવા પાવડર અર્પણ કરો.

 

श्रीखण्ड चन्दनं दिव्यं गन्धाध्यां सुमनोहरम्

विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः चन्दनं समर्पयामि

 

12. પુષ્પ (पुष्प)

ચંદન અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને ફૂલ ચઢાવો.

 

माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यदिनी वै प्रभो

माया हृतानि पुष्पाणी पूजर्थं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पं समर्पयामि

 

13. ધૂપ (धूपम्)

પુષ્પ અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે શ્રી સત્યનારાયણને ધૂપ ચઢાવો.

 

वनस्पतिरसदभूतो गन्धध्यो गन्ध उत्तमः

अघ्रेयः सर्वदेवनं धुपोयं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः धुपं अघ्रपायमी

 

14. દીપ (दीपं)

ધૂપ અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને શુદ્ધ ઘીનો પ્રકાશિત માટીનો દીવો અર્પણ કરો.

 

साज्यं वर्ति सम्युक्तं वह्निना दीपीतम माया

दीपम गृहणा देवेश मामा सौख्यप्रदो भव

 

श्री सत्यनारायणाय नमः दीपम दर्शयामि

 

15. નૈવેદ્ય (नैवेद्यं)

દીપ પ્રાગટ્ય પછી હાથ ધોઈને નૈવેદ્ય ચઢાવો. તેમાં વિવિધ પ્રકારના ફળો અને મીઠાઈઓનો સમાવેશ કરવો અને નીચેના મંત્રનો જાપ કરતા ભગવાન સત્યનારાયણને આ અર્પણ કરવું.

 

घृतपक्वं हविष्यन्नं पायसं सशरकरम्

नानविधं नैवेद्यं गृहिण्व सुरसत्तम

 

श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यं निवेदयामी

 

16. તાંબુલ (ताम्बूल)

નૈવેદ્ય અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને સોપારી (તાંબુલ) અર્પણ કરો.

 

लवङ्गकरपुरसंयुतं तम्बुलं सूर पूजिताम्

एलादिचूर्ण सम्युक्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्

 

श्री सत्यनारायणाय नमः तम्बुलं समर्पयामि

 

17. ફલ (फल)

તાંબુલ અર્પણ કર્યા પછી, મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને ફળ અર્પણ કરો.

 

इदं फलं माया देवा ! स्थापीतं पुरास्तव

तेना मे सफलावप्तिर्भवेज्जनमणि जन्मनि

 

श्री सत्यनारायणाय नमः फलं समर्पयामि

 

18. આરતી (आरती)

ફળ અર્પણ કર્યા પછી, નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને પૂજા થાળીમાં સળગતા કપૂરથી આરતી કરો. નીચેના મંત્રનો જાપ કર્યા પછી ભગવાન સત્યનારાયણની સ્તુતિમાં શ્રી સત્યનારાયણ આરતી ગાઓ.

 

चतुर्वर्ती समययुक्तं गोघृतेना पुरिताम्

अरर्तिक्यमहं कुरवे पश्य मे वरदो भव

 

श्री सत्यनारायणाय नमः मंगला आरतीं समर्पयामि


 

सत्यनारायण आरती19. પ્રદક્ષિણા (प्रदक्षिणम्)

આરતી પછી, હવે નીચેના મંત્રનો જાપ કરતી વખતે હાથમાં ફૂલો સાથે સાંકેતિક પ્રદક્ષિણા (શ્રી સત્યનારાયણની ડાબેથી જમણે પરિક્રમા કરો) અર્પણ કરો.

 

यानि कानि पापनि जन्मान्तर कृतानि

तनी तनी विनाश्यन्तु प्रदक्षिणा पड़े पाडे

 

श्री सत्यनारायणाय नमः प्रदक्षिणं समर्पयामि

 


20. મંત્ર પુષ્પાંજલિ (मन्त्र पुष्पांजलि)

પ્રદક્ષિણા પછી, મંત્રનો જાપ કરતી વખતે ભગવાન સત્યનારાયણને મંત્રોનો જાપ અને ફૂલ ચઢાવો.

 

यांमाया भक्ति युक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलम्

निवेदितं नैवेद्यं तद् गृहानुकम्पाय

मन्त्रहिनां क्रियाहीनं भक्तिहिनां जनार्दन

यत्पुजिताम् मायादेव परिपूर्णा तदस्तु मे

अनाया पूजा श्रीविष्णुः प्रसिदातु

 

श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पञ्जलिं समर्पयामि


 

 

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ