Recents in Beach

વિદ્યા અને જ્ઞાનની દેવી માતા સરસ્વતીની ચાલીસા| Shri Saraswati Ma Chalisa


સરસ્વતી ચાલીસાસરસ્વતી માતા પર આધારિત ભક્તિ ગીત છે. સરસ્વતી ચાલીસા40 શ્લોકોની બનેલી લોકપ્રિય પ્રાર્થના છે. જેઓ જ્ઞાન અને વિદ્યાની ખોજમાં છે તેમના માટે સરસ્વતી ચાલીસાનો પાઠ લાભદાયક છે.
 માં સરસ્વતી ચાલીસા


દોહા

जनक जननि पद कमल रज,निज मस्तक पर धारि

बन्दौं मातु सरस्वती,बुद्धि बल दे दातारि

 

पूर्ण जगत में व्याप्त तव,महिमा अमित अनंतु

रामसागर के पाप को,मातु तुही अब हन्तु

 

ચોપાઈ

जय श्री सकल बुद्धि बलरासीजय सर्वज्ञ अमर अविनासी

जय जय जय वीणाकर धारीकरती सदा सुहंस सवारी

 

रूप चतुर्भुजधारी मातासकल विश्व अन्दर विख्याता

जग में पाप बुद्धि जब होतीजबहि धर्म की फीकी ज्योती

 

तबहि मातु ले निज अवतारापाप हीन करती महि तारा

बाल्मीकि जी थे बहम ज्ञानीतव प्रसाद जानै संसारा

 

रामायण जो रचे बनाईआदि कवी की पदवी पाई

कालिदास जो भये विख्यातातेरी कृपा दृष्टि से माता

 

तुलसी सूर आदि विद्धानाभये और जो ज्ञानी नाना

तिन्हहिं और रहेउ अवलम्बाकेवल कृपा आपकी अम्बा

 

करहु कृपा सोइ मातु भवानीदुखित दीन निज दासहि जानी

पुत्र करै अपराध बहूतातेहि धरइ चित सुन्दर माता

 

राखु लाज जननी अब मेरीविनय करूं बहु भाँति घनेरी

मैं अनाथ तेरी अवलंबाकृपा करउ जय जय जगदंबा

 

मधु कैटभ जो अति बलवानाबाहुयुद्ध विष्णू ते ठाना

समर हजार पांच में घोराफिर भी मुख उनसे नहिं मोरा

 

मातु सहाय भई तेहि कालाबुद्धि विपरीत करी खलहाला

तेहि ते मृत्यु भई खल केरीपुरवहु मातु मनोरथ मेरी

 

चंड मुण्ड जो थे विख्याताछण महुं संहारेउ तेहि माता

रक्तबीज से समरथ पापीसुर-मुनि हृदय धरा सब कांपी

 

काटेउ सिर जिम कदली खम्बाबार बार बिनवउं जगदंबा

जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभाछिन में बधे ताहि तू अम्बा

 

भरत-मातु बुधि फेरेउ जाईरामचन्द्र बनवास कराई

एहि विधि रावन वध तुम कीन्हासुर नर मुनि सब कहुं सुख दीन्हा

 

को समरथ तव यश गुन गानानिगम अनादि अनंत बखाना

विष्णु रूद्र अज सकहिं मारीजिनकी हो तुम रक्षाकारी

 

रक्त दन्तिका और शताक्षीनाम अपार है दानव भक्षी

दुर्गम काज धरा पर कीन्हादुर्गा नाम सकल जग लीन्हा

 

दुर्ग आदि हरनी तू माताकृपा करहु जब जब सुखदाता

नृप कोपित जो मारन चाहैकानन में घेरे मृग नाहै

 

सागर मध्य पोत के भंगेअति तूफान नहिं कोऊ संगे

भूत प्रेत बाधा या दुःख मेंहो दरिद्र अथवा संकट में

 

नाम जपे मंगल सब होईसंशय इसमें करइ कोई

पुत्रहीन जो आतुर भाईसबै छांड़ि पूजें एहि माई

 

करै पाठ नित यह चालीसाहोय पुत्र सुन्दर गुण ईसा

धूपादिक नैवेद्य चढावैसंकट रहित अवश्य हो जावै

 

भक्ति मातु की करै हमेशानिकट आवै ताहि कलेशा

बंदी पाठ करें शत बाराबंदी पाश दूर हो सारा

 

करहु कृपा भवमुक्ति भवानीमो कहं दास सदा निज जानी

 

દોહા

माता सूरज कान्ति तव,अंधकार मम रूप

डूबन ते रक्षा करहु,परूं मैं भव-कूप

 

बल बुद्धि विद्या देहुं मोहि,सुनहु सरस्वति मातु

अधम रामसागरहिं तुम,आश्रय देउ पुनातु

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

0 ટિપ્પણીઓ